Station Live

Akaipur H Station Live Status

TrainTime
33722 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33724 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33751 STB BNJ LOCAL
 Shantipur → Bangaon Jn
33726 BNJ SDAH LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33725 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33728 BNJ SDAH LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33727 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33730 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33729 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33732 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33731 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33733 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33734 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33735 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33736 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33737 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33742 BNJ-RHA EMU LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33743 RHA-BNJ EMU LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33738 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33739 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn


EMEMU
eRail.in
25-Sep-2023 12:23